teisipäev, 28. aprill 2020

Keskkonna töörühma koosoleku protokoll nr 8


Keskkonnatöörühma koosoleku protokoll nr 8

Metoodika ruum                                                                                                    28.04.2020


Juhatas: Direktor Kaire Pari

Protokollis: Õppealajuhataja Lea Rau

Võtsid osa: Lea Rau õppealajuhataja, Helle Urve majandusjuhataja, Monika Alamets õpetaja, Tiina Haabma õpetaja, Kristina Meriloo lapsevanem, Kaire Pari direktor ja töörühma juht

Puudus: -


Ühel häälel kinnitati päevakord alljärgnevalt:

1.      Rohelise lipu taotlusvormi täiendamine ja kooskõlastamine


OTSUSED:

1.1. Täiendada ettepanekutest lähtuvalt Rohelise lipu taotlusvormi

1.2. Kooskõlastada Rohelise lipu taotlusvorm


K. Pari                                                                                                                       L. Rau
Koosoleku juhataja                                                                                                   Protokollija


Keskkonnaülevaatuse lühikirjeldus ja küsimused


Sisehindamise aluseks oli Rohelise Kooli programmi soovituslik keskkonnaülevaatuse küsimustik töötajatele ja lastele. Hindamisega alustasime oktoobrikuu algusest.  Vaatlesime järgmisi valdkondi: elurikkus, loodus, õueala, kliimamuutused, energia kasutamine, globaalne kodakondsus, tervis ja heaolu, meri ja rannik, prügi ja jäätmed, transport ning vesi. Tulemusena leidsime, et lahendamist vajavad prügi teadlikum sorteerimine, energia ja vee säästlikum tarbimine ja keskkonnasõbraliku olmekeemia kasutamine. Novembrikuus viis Balti Keskkonnafoorum läbi välishindamise ja koostas kokkuvõtte. Sise- ja välishindamise kokkuvõtte põhjal koostas meie keskkonnatöörühm tegevuskava järgmiseks kolmeks aastaks. Olulisemad näited eesootavatest muudatustest on veeautomaadist loobumine, kompostikasti ja vihmavee mahuti soetamine, prügi liigiti sorteerimine ning vee ja energia tarbimise vähendamine.


https://drive.google.com/file/d/1GNc8ijXojMRY-_S119x6-WFaKvZze51F/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1R8i9R87Z_-3vZgVg6zX-kMIyitYRdvcV/view?usp=sharing